“Мах амтлагч соусны талаарх хэрэглэгчийн судалгаа” -г амжилттай хийж дуусгалаа.

МИРИМ Консалтант ХХК нь Солонгосын CJ группийн захиалгаар “Мах амтлагч соусны талаарх хэрэглэгчийн судалгаа” -г амжилттай хийж дуусгалаа.

Тус судалгааны зорилго нь хоол амтлагч соусны талаарх дотоодын хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлоход чиглэсэн. Судалгааг Улаанбаатар хотын 9 дүүргээс зорилтот 300 өрхийг хамруулан 2021 оны 06 сарын 17-ноос 08 сарын 25-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

Судалгааг дараах гурван агуулгын хүрээнд нарийвчлан судалсан: Үүнд:

  • Хооллолтын амьдралын хэв маяг
  • Мах амтлагч бүтээгдэхүүн худалдан авах зан төлөв
  • Мах амтлагч бүтээгдэхүүний хэрэглээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.