/ БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА
/ БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА / БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙГ БАРИМТАЛНА / ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОНО / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ/ МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бид 2020 оны байдлаар нийт 120+ гаруй олон улсын байгууллага, төрийн байгууллага, бизнесийн байгууллага, ТББ, хувь хүнтэй хамтран ажиллаад байна.

МИРИМ Консалтант компани Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны зөвлөх компанийн жагсаалтад бүртгэлтэй бөгөөд зардал хуваалцах зарчмаар жижиг, дунд ААН-үүдэд зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Энэ төслийн хүрээнд 13 байгууллагад хөнгөлөлттэй үнээр 14 төслийг хэрэгжүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй