МСҮТ-ЫН цар тахал, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын суурь судалгаа

МИРИМ Консалтант ХХК нь Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын захиалгаарМСҮТ-ын цар тахал, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” нь төслийн суурь судалгааг эхлүүлж байна.

Тус судалгааны зорилго нь зорилтот сургуулиудын цар тахал, гамшиг ослын үеийн бэлэн байдал, болон суралцагчид, багш, ажилчдын гар угаах  мэдлэг, хандлага, дадлын одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоход чиглэнэ.

Энэхүү судалгааг Улаанбаатар хотын гурван МСҮТ, Дархан, Завхан, Өмнөговь, Дорнод аймгийн тус бүр нэг МСҮТ-ийг хамруулан 2020 оны 10 сарын 30-аас 11 сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.