Он: 2014
Захиалагч: ХХААЯ, Сүүний төсөл
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг

Дэлгэрэнгүй:
Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд амьдарч буй иргэдийн нийгэм, улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх санаа бодол, хандлагыг тандахад судалгааны гол зорилго чиглэсэн.
Судалгааны хүрээнд дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлж ажилласан. Үүнд:
• Улаанбаатар хотын иргэд, олон нийтийн нийгэм, улс төрийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, цаашдын хандлагыг тодорхойлох
• Улс төрийн идэвхи болон оролцооны үзэл бодлыг тандах
• Чингис бондын талаарх иргэд, олон нийтийн үнэлгээ, санал бодлыг тандан судлах зорилтуудыг дэвшүүлж ажилласан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.