Он: 2015
Захиалагч: Каритас Чех
Байршил: Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны зорилго нь цахилгаан станцын үнсэн орцтой 3 барилгын материалын бүтээгдэхүүний зах зээлийн орчин, зах зээлийн хэмжээ, үнсэн орцтой барилгын материалын талаарх хэрэглэгчдийн мэдлэг, хандлагыг тодорхойлоход чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.