Он: 2015
Захиалагч: НҮБ, Хөгжлийн хөтөлбөр
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү ажлын зорилго нь бусад ижил төстэй үйлчилгээнүүд дэхь
хамгийн сүүлийн үеийн зах зээлийн үнэлгээн дээр тулгуурлан НҮБ-ын
Хөгжлийн Хөтөлбөрийн үндсэн ажилчдын одоогийн цалин урамшууллын хэмжээг нарийн тодорхойлоход чиглэгдсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.