Он: 2012
Захиалагч: Шинжлэх ухаан технологийн сан болон Сангийн яам
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь “үр дүн, үр ашгийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох, гүйцэтгэлийг хангуулах талаар салбар бүрт тохирсон жишиг гаргах” зорилготой.
Судалгааны ажлын хүрээнд:
• Үндэсний болон бүс нутгийн хүрээнд уг сэдэвтэй хамааралтай хууль эрхзүй, дүрэм журмыг судлах
• Хөтөлбөрт суурилсан төсөв хөтөлбөрийн олон улсын туршлагыг судлах
• 12 бодлогын хүрээнд Хөтөлбөрт суурилсан төсөв хөтөлбөрийн аргазүйг хөгжүүлэх ерөнхий зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.