Он: 2017
Захиалагч: ЕСБХБ, Буянт стандарт ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот, Ховд аймаг

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны зорилго нь “Буянт стандарт” ХХК-ийн байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараанд нийцсэн, ашгийг хамгийн их байлгахуйц дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулахад чиглэсэн. Үүнд стратеги төлөвлөлт, хэрэглэгчийн судалгаа, маркетингийн төлөвлөлт, хүний нөөц болон менежментийн төлөвлөлт, үйлдвэрлэл болон санхүүгийн төлөвлөлт зэрэг багтана.

Leave a Reply

Your email address will not be published.