Он: 2013
Захиалагч: Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК
Байршил: Улаанбаатар хот, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв, Түгээх төв

Дэлгэрэнгүй:
Хэрэгцээ тодорхойлох энэхүү урьдчилсан тандах судалгаа нь Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн хэрэглэгчийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх төслийн хэрэгцээг тодорхойлох үндсэн зорилготой бөгөөд уг судалгааны үр дүнгээс тус компанийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төслийг ямар хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатайг тогтоож, төслийн үйл ажиллагааны үе шат, зохион байгуулалт, хэлбэрийн талаар нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах мөн цаашид шаардлагатай сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.