Он: 2009
Захиалагч: Улаанбаатар Буян ХХК
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн үндсэн зорилго нь УБ Буян ХХК компанийн 2010-2014 оны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж захиалагч талд зөвлөмж өгөхөд чиглэсэн бөгөөд уг зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан:

● Гадаад болон дотоод орчны судалгааг хийж, байгууллагын цаашдын хөгжлийн стратегийг тодорхойлох

● Хэрэглэгч болон өрсөлдөгчийн зах зээлийг судалж, компанийн маркетингийн төлөвлөгөө, маркетингийн хольцийн бодлогыг тодорхойлох

● Компанийн дотоод орчинд шинжилгээ хийж, хүний нөөц болон санхүүгийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох төлөвлөгөөг боловсруулах

Leave a Reply

Your email address will not be published.