Он: 2014
Захиалагч: Эдийн засгийн хөгжлийн яам
Байршил: Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Уг төслийг УИХ-н гишүүн Г.Уянгын санаачлагаар, “Эдийн засгийн хөгжлийн яам”-ны санхүүжилтээр МИРИМ Консалтант ХХК болон ИРИМ судалгааны хүрээлэнгийн хамтарсан баг 2014 оны 06 сарын 16-с эхлэн 2014 оны 10 сарын 30 хооронд гүйцэтгэсэн.
Энэхүү төслийн гол зорилго нь түрээсийн талаарх Монгол дахь эрх зүйн орчин, өнөөгийн нөхцөл байдал, олон улсын практикийг судалж, түрээсийн харилцаа, үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг сайжруулах бодлогын хувилбар боловсруулахад чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.