Он: 2017
Захиалагч: Хувь хүн
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны гол зорилго нь захиалагч талыг тамхи импортлох уу, эсвэл дотоодод үйлдвэрлэх үү гэсэн шийдвэрийг гаргахад шаардагдах мэдээллээр хангах явдал юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.