Он: 2014
Захиалагч: Хас банк
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлбөр гүйцэтгэх, авлага цуглуулах зэрэг мөнгөн хөрөнгийн удирдлагад зориулсан шинэ үйлчилгээг зах зээлд гаргахтай холбоотойгоор байгууллагын хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох болон шинэ үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдийн саналыг авах зорилготой.

Leave a Reply

Your email address will not be published.