Он: 2008
Захиалагч: Улаанбаатар хот-9 дүүрэг, Төв аймгийн 5 сум
Байршил: Монгол банк

Дэлгэрэнгүй:
Дэлхийн эдийн засгийн хямрал, түүний Монголын эдийн засаг дэх сөрөг нөлөөлөл, инфляцийн талаарх олон нийтийн хүлээлтийн түвшинг тодорхойлох зорилготой.

Leave a Reply

Your email address will not be published.