Он: 2015
Захиалагч: ЕСБХБ
Байршил: Улаанбаатар, Өмнөговь, Хэнтий, Хөвсгөл, Ховд

Дэлгэрэнгүй:
А4 бичгийн цаас, компьютер, принтерийн хор, шатахуун гэсэн 4 бүтээгдэхүүний төрийн байгууллагуудын эрэлт, зах зээлийн нийлүүлэлтийн мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийхэд төслийн үндсэн зорилго оршино. Судалгааны үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
● Дөрвөн бүтээгдэхүүн тус бүрийн зах зээлийн бүтэцийг тодорхойлох
● Төрийн байгууллагуудын дөрвөн бүтээгдэхүүний эрэлтийг тодорхойлох
● Дөрвөн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тодорхойлох
● Дөрвөн бүтээгдэхүүний үнэ, тэдгээрт нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийг тодорхойлох

Leave a Reply

Your email address will not be published.