Он: 2016
Захиалагч: Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Тогтвортой Бичил Уурхай төсөл
Байршил: Монгол улсын бичил уурхайн олборлолт хийгддэг 8 аймагт: Говь-Алтай, Баянхонгор, Төв, Сэлэнгэ, Дархан, Дундговь, Дорноговь,

Дэлгэрэнгүй:
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн захиалгаар 2016 онд хийж гүйцэтгэв. Уг судалгаа нь 2015 оны суурь судалгаанд хамрагдсан зорилтот 12 сумаас гадна Ховд, Увс аймгийн 5 сумын бичил уурхайн салбарын оролцогчдын сумын эдийн засагт үзүүлж буй хувь нэмрийг үнэлэх зорилготой.
Үүний тулд, бичил уурхайн салбарын орон нутаг дахь эдийн засгийн нийт хувь нэмрийг шууд нөлөө, шууд бус нөлөө, дам нөлөөлөл гэсэн гурван хэсэгт нарийвчлан тооцсон. Шууд нөлөөлөл нь ашигт малтмалын олборлолт, худалдаатай холбоотой мөнгө хөрөнгийг зарцуулалтыг хамрах бөгөөд үүнд хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох, татвар, материал хангамж болон капитал хөрөнгө оруулалт зэргийг хамруулна. Шууд бус нөлөөлөл нь БУЭ болон АМХ-д ханган нийлүүлэлт хийж буй жижиг, дунд бизнесийн байгууллагууд, малчдын

Leave a Reply

Your email address will not be published.