Он: 2017
Захиалагч: ЕСБХБ
Байршил: Улаанбаатар хот, Ховд аймаг

Дэлгэрэнгүй:
Уг хөтөлбөр нь уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн салбараас бусад салбаруудад ЖДҮ-ийн санхүүжилт, санхүүжилтийн бус хэрэгцээг шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих зорилготой юм. ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулсанаар Монгол Улсад эдийн засгийн төрөлжилтийг хөнгөвчлөх зорилтыг дэвшүүлж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.