Он: 2012
Захиалагч: Хас банк
Байршил: Улаанбаатар- Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Налайх дүүрэг, Хөдөө орон нутаг: Архангай, Хэнтий аймаг

Дэлгэрэнгүй:
Энэ удаагийн судалгаа нь 2010 оны 11 сард хийсэн судалгаатай ижил аргаар гүйцэтгэж буй давтан судалгаа ба өмнөх жилийн үе дүнтэй харьцуулалт хийж гарсан өөрчлөлтийг тандах нь судалгааны нэг зорилго юм. Давтан судалгааны үндсэн зорилго нь “Амар” үйлчилгээний одоогийн хэрэглэгчийг тогтоон барих, цаашид үнэнч хэрэглэгч болгох, мөн тус үйлчилгээнд бүртгэлтэй иргэдийг хэрэглэгч болгоход хэрэгжүүлэх шаардлагатай маркетингийн хольцийн зохистой бодлогын талаар захиалагч байгууллагад зөвлөмж өгөхөд чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.