Он: 2015
Захиалагч: Сезон ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Автомашины хөдөлгүүр халаагч бүтээгдэхүүний зах зээлийн боломжийг судалсаны үндсэн дээр дотоод орчны шинжилгээг хийж, хөдөлгүүр халаагч үйлдвэрлэх дунд хугацааны бизнесийн төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай хөрөнгө оруулалт босгоход чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын төсвийг боловсруулахад судалгааны үндсэн зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.