+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

ХИЙСЭН ТӨСЛҮҮД

1

БУЭ болон АМХЭ-дийн орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх нөлөөллийг хэмжих давтан судалгаа


2

Монгол контентын зах зээлийн судалгаа


3

Герман-Монголын хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн татварын үнэлгээнд суурилсан хэтийн харицуулалтын нээлттэй бичлэг


4

Ингүмэл төсөл Нийтэлсэн:  2017-06-23

Ингүмэл төсөл


5

ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн үзэл бодлын судалгаа


6

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийн хувьцааны худалдан авалтын талаарх иргэдийн санаа бодол


7

ХАН жаргалант ховд хоршооны дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө боловсруулах төсөл


8

Худалдагчийн бүтээгдэхүүний мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр


9

Монгол улсын зах зээлийн шударга өрсөлдөөн, өрсөлдөөний хууль эрх зүйн талаарх бизнес эрхлэгчдийн ойлголт болон зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдал, нэв...


10

Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны зах зээлийн бэлэн байдлын судалгаа