Он: 2018
Захиалагч: BFIT хөтөлбөр (Ч.Балжинням – Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн Гишүүнчлэл хариуцсан захирал)
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь эрүүл мэндийн цогц BFIT хөтөлбөрийн маркетингийн стратегийг тодорхойлоход оршино. Үүний тулд хөтөлбөрийн гол ухагдахуунуудыг тодорхойлж, хэрэглэгч болон өрсөлдөгчийн судалгааг хийж гүйцэтгэн зах зээлд нэвтрэх маркетингийн стратеги, санал зөвлөмжийг тодорхойлсон болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.