Он: 2014
Захиалагч: Тэнхлэг зууч ХХК
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Улаанбаатар хотод баригдаж буй өндөр зэрэглэлийн орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг судалж, ирээдүйд өндөр зэрэглэлийн орон сууц зах зээлд нийлүүлэхэд ямар давуу, сул тал болон боломж, эрсдэл байгааг тодорхойлох зорилготой. Энэ зорилгын хүрээнд дараах 3 асуудлыг тодруулахаар зорьж ажилласан.
• Зах зээлд нийлүүлсэн болон нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өндөр зэрэглэлийн орон сууцны нийлүүлэлтийг тодорхойлох
• Өндөр зэрэглэлийн орон сууц худалдан авагчийн сэтгэл ханамж, ирээдүйн хэрэгцээ шаардлага, төсөөлөл, худалдан авалтанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох;
• Өндөр зэрэглэлийн орон сууц борлуулагдах хамгийн оновчтой байршил, барилгын хийц, загвар, борлуулагдах хугацааг тодорхойлох

Leave a Reply

Your email address will not be published.