Он: 2017
Захиалагч: Бодь Бадмаараг ХХК (New Mind Group)
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол Улс

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь цэвэр усны зах зээлийн ерөнхий чиг хандлага, хэрэглэгчдийн усны хэрэглээ ба чиг хандлагыг тодорхойлох, ус үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгж байгууллагын судалгаа болон импортоор орж буй бүтээгдэхүүнийг тодорхойлоход оршино. Түүнчлэн боломжит зах зээлийг тодорхойлсны үндсэн дээр хэрхэн зах зээлд нэвтрэх стратеги, саналыг боловсруулж, захиалагч талд зөвлөгөө өгсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.