Он: 2016
Захиалагч: JTI Казахстан ХХК, Монгол дахь төлөөлөгчийн газар
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол улсын тамхины зах зээлд өмнө нь нийлүүлэгдэж байсан “Mevius” брэндийг дахин зах зээлд гаргаж байгаатай холбогдуулан худалдагчдын бүтээгдэхүүний талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.