Он: 2017
Захиалагч: ХАН Жаргалант Ховд хоршоо, ЕСБХБ-ны жижиг, дунд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ төсөл
Байршил: Монгол улс, Ховд аймаг

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь “ХАН Жаргалант Ховд” хоршооны одоогийн нөхцөлд гадаад болон дотоод орчны бүрэн шинжилгээ хийж дунд хугацааны бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулахад оршино. Үүний тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:
1. Байгууллагын гадаад орчны судалгааг хууль, эрх зүйн, эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд шинжилгээ хийж гүйцэтгэнэ.
2. Байгууллагын дотоод орчны судалгааны хүрээнд хүний нөөцийн шинжилгээ, үйл ажиллагааны процессын шинжилгээ, санхүүгийн шинжилгээ болон SWOT шинжилгээг давхар хийж гүйцэтгэнэ.
3. Байгууллагын дунд хугацааны (2017-2019) бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах.

Leave a Reply

Your email address will not be published.