Он: 2015
Захиалагч: ЖАЙКА, АЛМЕК Корпораци, Монгол улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 2 дугаар үе шат
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны үндсэн зорилго нь Улаанбаатар хотын орон сууцны зах зээлийг цогцоор нь судлах явдал юм. Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн:
• Улаанбаатар хотын орон сууцны нийлүүлэлтийг тодорхойлох
• Гэр хорооллын иргэдийн орон сууцны эрэлтийн талаарх өнөөгийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээг судлах
• Орон сууцны талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, төсөл, хөтөлбөрүүдийг судалж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг үнэлэх
• Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлт, үнийн таамаглалыг хийх

Leave a Reply

Your email address will not be published.