Он: 2014
Захиалагч: Эдийн засгийн хөгжлийн яам
Байршил: Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Монголын нийгэм эдийн засаг өсөн нэмэгдэхийн хэрээр түрээсийн харилцаа өргөжиж байгаа нь төрөөс тусгайлсан зохицуулалт хийх зайлшгүй шаардлага байгааг илэрхийлж байгаа юм. Тэр дундаа үйл ажиллагааны түрээсийн хувьд одоогийн иргэний хуулиар зохицуулагдаж байгаа нь “түрээслүүлэгч тал”-д давуу талыг бий болгох нөхцөл бий болгож байна. Тиймээс Иргэний хууль болон бусад хуулиар зохицуулалтгүй орхисон, зохицуулах боломжгүй үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулаг түрээсийн хуулийн төслийг боловсруулах нь энэ төслийн гол зорилго болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.