Он: 2018
Захиалагч: Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг
Байршил: Хэнтий аймаг, Дорнод аймаг, Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь ноолуурын үнийн тогтвортой сүлжээг бий болгохын тулд нөхцөл байдлыг тодорхойлох тоо баримтыг зорилтот аймаг, сумдаас цуглуулан дүн шинжилгээ хийх мөн хоршоо, нөхөрлөл, малчин өрхүүдийн хамтран ажиллах боломжийг тодорхойлоход оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.