Он: 2010
Захиалагч: Азийн сан
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Нийслэлийн засаг даргын санаачлагаар, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын төсвийн хүчин чадал, гүйцэтгэлийг үнэлэх, сайжруулахад зөвлөгөө өгөх үндсэн зорилготойгоор Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын санхүүгийн албаны мэргэжилтэн, зөвлөх зэрэг нийт 35 албан хаагчдыг хамруулан Санхүүгийн удирдлага ба бодлого сургалтыг зохион байгуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.