Он: 2017
Захиалагч: Тэнхлэг зууч, Хөгжлийн банк
Байршил: Улаанбаатар, Монгол

Дэлгэрэнгүй:
Улаанбаатар хотын хэмжээнд оффисын зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, үнэ, зах зээлийн төлөв байдал ямар байгааг тодорхойлоход чиглэнэ. Судалгааны баг түүвэрт хамрагдсан 264 оффисын мэдээлэлд үндэслэн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт болон түрээсийн үнийн талаар таамагласан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.