Он: 2017
Захиалагч: Их өгөгдлийн шинжилгээ ТББ
Байршил: Улаанбаатар, Увс, Орхон, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Дорнод

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газар Олон Улсын Валютын Сантай хамтран хэрэгжүүлэх “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн” хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн дуу хоолойг сонсох, иргэдийн уг хөтөлбөрийн талаарх мэдлэгийг тодорхойлох.
Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь дээрх үндсэн зорилготой уялдуулан ажлын даалгаварт зааснаар “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн талаарх олон нийтийн санаа бодлын судалгаа”-ны ажлын мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийг зориулалтын програмд шивж оруулах ажлуудыг захиалагчийн мэргэжил, арга зүйн удирдлага, хяналт дор гүйцэтгэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.