Он: 2017
Захиалагч: ЕСБХБ
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн үнэлгээг хийж дууссанаас хойш нэг жилийн дараа хэрэгжүүлэх ажлын гол зорилго нь эргэлтийн өсөлт, EBRD ажилчид, олж авсан санхүүжилт, төслийн нийт зорилтын биелэлт зэрэгт байгууллагын үйл ажиллагаанд үзүүлж буй зөвлөх тусламжийн нөлөөллийг авах явдал юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.