Он: 2015
Захиалагч: Капкорп Монголиа ХХК
Байршил: Баянхонгор аймгийн Баацагаан, Баянцагаан сумд, Говь-алтай аймгийн Бигэр, Чандмань сумд, Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус, Нарийнтээл сумд

Дэлгэрэнгүй:
Cуурь судалгааны үндсэн зорилго нь зорилтот аймаг, сумдын орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоход оршино. Судалгааны үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
Анхдагч зорилт:
1. Хайгуулын талбай дайран өнгөрч буй сумдын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн бодит байдлын талаарх мэдээллийг сум, баг, өрхийн түвшинд гаргах
2. Төслийн хайгуулын үе шатанд бий болох үр нөлөөг хэмжиж, удирдлага, мониторингийн төлөвлөгөө боловсруулах;
Хоёрдогч зорилт:
1. Орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргаанд хайгуулын үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөө, эрсдэлийг тодорхойлох;
2. Сөрөг нөлөө байгаа бол түүнээс сэргийлэх, бууруулах боломжит арга зам, шийдлүүдийг санал болгох;

Leave a Reply

Your email address will not be published.