Он: 2015
Захиалагч: БСШУЯ
Байршил: Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Иргэд амьдралынхаа чанарыг сайжруулахад шаардагдах чадварыг түргэн хугацаанд, баталгаатайгаар эзэмших бодит нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд албан бус боловсролын үйлчилгээг насан туршийн, тасралтгүй хэлбэрт шилжүүлэх зорилтыг Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн. “Насан туршийн боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийн боловсруулж байгаатай холбоотойгоор оролцогч талуудаас сургалтын агуулгыг тодруулах зорилгоор судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.