Он: 2015
Захиалагч: Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Байршил: Улаанбаатар, Налайх Хамтын

Дэлгэрэнгүй:
Монгол улсад эдийн засгийн хувьд тогтвортой, байгаль орчинд ээлтэй, хүний эрхийг эрхэмлэсэн бичил уурхайн салбарыг хөгжүүлж, үүний ашиг тусыг хүртэж, хувь нэмэр оруулж, дэлхийд танигдсан практикийг нэвтрүүлэхийг энэхүү төсөл нь зорилт болгон ажиллаж байгаа юм.
Энэхүү суурь судалгааны зорилго нь бичил уурхайчид болон ашигт малтмал худалдаалагчдын орон нутгийн эдийн засагт хийж буй хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг тодорхойлоход оршиж байгаа юм. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь ‘Монгол Германы Ашигт Малтмалын Технологийн Их Сургууль (МГАМТИС)’ төслийн амжилт болон үр нөлөөг ГОУХАН-ийн үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээний тогтолцооны нэг хэсэг болсон KOMPASS аргачлал, стандартаар үнэлэх юм. Төслийн хяналт шинжилгээний тогтолцооны арга зүйд бичигдсэн таамаглалыг мөн шалгана. Мөн үнэлгээний хүрээнд тодруулах ажлын хамгийн чухал нэг хэсэг нь төслийн хүлээгдээгүй үр дүнг тодорхойлох юм..

Leave a Reply

Your email address will not be published.