Он: 2014
Захиалагч: ИРИМ судалгааны хүрээлэн
Байршил: Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь ИРИМ-ийн дотоод болон гадаад (олон улсын зах зээлийн ирээдүйн чиг хандлага) орчны нөхцөл байдлыг тодорхойлсоны үндсэн дээр байгууллагын дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, байгууллагын удирдлагад шийдвэр гаргахад шаардагдах суурь мэдээллүүдийг боловсруулж гаргахад оршино.
Судалгааг явуулахдаа дараах зорилтуудын хүрээнд мэдээллийн баазыг цуглуулан шинжилгээ хийж, төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд:
1. Байгууллагын гадаад орчны (Олон улс, эдийн засгийн хүчин зүйлс, хэрэглэгч болон гол өрсөлдөгчийн судалгааг хийх) шинжилгээг хийх
2. Байгууллагын дотоод орчны (хүний нөөц, санхүү, технологи, маркетингийн нөхцөл байдлыг үнэлэх) шинжилгээг хийх
3. Судалгааны үр дүнд үндэслэн байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах

Leave a Reply

Your email address will not be published.