Он: 2014
Захиалагч: Олон улсын санхүүгийн корпораци
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот

Дэлгэрэнгүй:
Монгол улсын хэмжээнд ЖДҮ-н талаар тоон болон чанарын мэдээлэл цуглуулж ЖДҮйлдвэрлэгчид санхүүгийн үйлчилгээ авахад хүйсийн нөлөөлөл байгаа эсэхийг тодруулах, цаашлаад эмэгтэй эзэнтэй ЖДҮ-г илүүтэйгээр дэмжих зорилготой зах зээлийн судалгаа юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.