Он: 2017
Захиалагч: ЕСБХБ, Дэнс форист ХХК
Байршил: Улаанбаатар, Монгол

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн үндсэн зорилго нь Дэнс форист ХХК-ийн менежментийн үр нөлөө, төслийн цар хүрээ, цаг хугацаа, нөөц, гүйцэтгэлийн үзүүлэлтэд багтаан санхүүгийн удирдлагын дотоод шинжилгээ хийх замаар сайжруулах явдал юм. Шинжилгээ хийх замаар зөвлөхүүд нь санхүүгийн ашиглалтын талаар, санхүүгийн менежментийн өнөөгийн байдал, цаашдын сайжруулалтын талаар зөвлөгөө өгөх болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.