Он: 2010
Захиалагч: Хас банк
Байршил: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүрэг, Хөдөө орон нутаг- Өвөрхангай-Хархорин, Хэнтий-Өндөрхаан сум

Дэлгэрэнгүй:
Мобайл үйлчилгээний хэрэглэгчийн зан төлөв, хандлагыг тодорхойлох замаар “Амар” үйлчилгээний зорилтот зах зээлийг тодорхойлж, “Амар” үйлчилгээ болон бусад хэрэглэгчийн үйлчилгээний талаарх ойлголт, үнэнч байдлыг тодорхойлоход судалгааны үндсэн зорилго оршино. Түүнчлэн боломжит зах зээлээ тодорхойлсоны үндсэн дээр үйлчилгээгээ сайжруулах, зах зээлээ тэлэхэд тохирох стратегийг боловсруулж, захиалагч талд зөвлөгөө өгсөн.