70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

Баялаг Орд ХХК-ийн зах зээлийн цогц судалгаа болон хүний нөөцийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

“Баялаг Орд ХХК-ийн зах зээлийн цогц судалгаа болон хүний нөөцийн судалгаа”-ны ажлыг ИРИМ ХХК-тай хамтран 2014 оны 1 дүгээр сарын 21-ээс 5 сарын 5-ны хооронд хийж гүйцэтгэллээ.

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь нүүрсний зах зээлийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох, хэрэглэгчийн зан үйл, худалдан авалтын төлөв байдлыг тогтоох, судалгааны үр дүнд суурилсан дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад чиглэсэн.
Тус судалгааны хүрээнд зах зээлийн цогц судалгаа, хүний нөөцийн судалгаа, санхүүгийн шинжилгээ гэсэн гурван өөр төрлийн судалгааг хийж, тус бүрт тохирох арга зүй, аргачлал, судалгааны асуумжийг боловсруулсан.