+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

ГАЗАР ЗҮЙН ТУРШЛАГА

МИРИМ Консалтант ХХК одоогийн байдлаар судалгааны ажил гүйцэтгэх ажлын хүрээнд Монголын 270 суманд ажиллаж, нийт 85450 км зам туулсан ба  21 аймаг, Улаанбаатар хотод ажиллаж 34,247 респондентээс мэдээлэл цуглуулаад байна.

 

Мөн нэг цаг хугацаанд 5-8 төсөл зэрэг ажиллах чадамж бүхий төслийн багийн менежментийн схемийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Үндэсний хэмжээнд богино хугацаанд 2500-3000 өрхийг хамруулсан судалгааг 30-50 судлаач зэрэг дайчлан ажиллуулж мэдээлэл цуглуулах хүчин чадалтай.