+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

СУРГАЛТ

МИРИМ Консалтант ХХК нь статистик шинжилгээний арга зүй, төслийн менежмент, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хүний нөөц, санхүүгийн сургалтуудыг хийдэг бөгөөд бид цаашид сургалтын бүтээгдэхүүний чанарын сайжруулж, өөрийн нэрийн брэнд сургалттай болохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Сургалтын гол онцлог нь тухайн байгууллага, хувь хүний онцлогт тохируулан төрөл бүрийн оролцооны аргуудыг ашигладаг явдал юм. Сургалтын төслүүд нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүхлээр нь эсвэл хэсэгчлэн хүргэдэг.

  1. Оролцогчдын хэрэгцээг үнэлэх
  2. Судалгаанд оролцогчдын онцлогт тохирсон сургалтын материал болон модулиудыг боловсруулах
  3. Сургалт, семинарыг зохион байгуулах
  4. Сургалтын төгсгөлд сургалтанд оролцогчдоос шалгалт авах
  5. Сургалтын чанар, үр өгөөж, хүртээмжийг үнэлэх
  6. Сургалтын тайланг боловсруулах