Шигүдэри брэндийн зах зээлийн судалгаа

МИРИМ Консалтант ХХК нь “ГУМ” ХХК-ын захиалгаар Шигүдэри брэндийн зах зээлийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны хүрээнд Шигүдэри брэндийн бүтээгдэхүүнийг ижил төстэй бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулан судалж, брэндийн онцлог, давуу ба сул тал, ялгарлыг тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнд судалгааг хийх явцдаа зах зээлийн сегмент үүсгэж, сегмент бүрийн хувьд хэрэглэгчийн худалдан авалтын зан төлөв, хэрэглээний хандлагыг тодорхойлохын сацуу сегмент бүрд тохирсон маркетингийн бодлого боловсруулж, санал зөвлөмж өгсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.